Lên môg rồi, cụ nào thấy đá phát nhé.
Logo nhận sau 12h qua dịch vụ on vàng ^^