#ask

#daugoi
Có chị nào dùng lọai dầu này chưa ạ.cho e ít rv vs.và công dụng mỗi màu là j ạ