Xin phép ACE M đăng tin tuyển dụng chút :
Cần lắm những nhân tài, Call me now !