Cần giúp đỡ:
Tình hình mà mình vừa buy con vps trên vultr để chạy iview. Nhưng mà hình như thằng vultr chặn domain isale hay sao ấy nên không thể nào đăng nhập được vào phần mềm. Bác nào có cao kiến chỉ em phát